2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara
sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan “il müftü yardımcısı” alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde
belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
4. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
5. Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) görev yapmış olmak,
6. Bayan olmak.
7. İl müftü yardımcısı unvanında müktesebi bulunmamak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il
müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle
birlikte şahsen başvuracaklardır.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına
üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular 02.04.2018 (saat 08:30)-13.04.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı
üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın
kendisi sorumlu olacaktır.
III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),
3. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar, tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
IV. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. İl müftü yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.
2. Yazılı Sınav Konuları;
a) Kur’an-ı Kerim,
b) Arapça,
c) Tefsir,
ç) Hadis,
d) Kelam,
e) Fıkıh,
f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,
g) Dinî ve meslekî genel kültür,
ğ) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat,
3. Sözlü Sınav Konuları;
Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
b) Arapça (30 puan),
c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
4. Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri
Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel
Yeterlikleri” esas alınacaktır.
5. Yazılı sınav tarihi, başvuruların alınması ve yazılı sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından
sonra; sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların
tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
6. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus
cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
7. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.
8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız