2018 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı Duyurusu

2018 Yılı Ġlçe Müftülüğü Sınavı Duyurusu
DUYURU
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi
belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Ġlçe Müftüsü” alımı
yapılacaktır.
MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDĠ
Taşra Teşkilatı İlçe Müftüsü G.İ.H.S 70
TOPLAM 70
I. BAġVURU ġARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
4. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
5. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl
görev yapmış olmak,
6. İlçe müftüsü unvanında müktesebi bulunmamak,
7. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
çalışıyor olmak,
8. Erkek olmak.
II. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı
bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine
başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini
yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar
başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular 28.03.2018 (saat 08:30)-11.04.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi
(Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),
3. İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi,
4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.
Sayfa 2 / 3
IV. SINAVIN ġEKLĠ ve KONULARI
1. İlçe müftülüğü sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
2. Yazılı Sınav Konuları;
a) Kur’an-ı Kerim,
b) Arapça,
c) Tefsir,
ç) Hadis,
d) Kelam,
e) Fıkıh,
f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,
g) Dinî ve meslekî genel kültür,
ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,
3. Sözlü Sınav Konuları;
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
b) Arapça (30 puan),
c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).
4. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın
(http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/PersonelYeterlikleri.aspx)
web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din
Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
5. Yazılı sınav tarihi, başvuruların alınması ve yazılı sınav için gerekli hazırlıkların
tamamlanmasından sonra; sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve
sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet
sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan
edilecektir.
6. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik
belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
7. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir
sınav hakkı verilmeyecektir.
8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
V. DEĞERLENDĠRME ve BAġARI SIRALAMASI
1. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan
almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava
çağrılacaktır.
3. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı
sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada
öncelik verilecektir.
4. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl,
diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
VI. ĠTĠRAZLAR
1. Adaylar, yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi)
gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
yapacaklardır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
Sayfa 3 / 3
3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII. ATAMA ĠġLEMLERĠ
Atamaya ilişkin hususlar daha sonra ilan edilecektir.
VIII. DĠĞER HUSUSLAR
1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri
kesilecektir.
2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer
hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.
3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem
yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
4. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
IX. ĠLETĠġĠM
YazıĢma Adresi: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ